چشم انداز

کمک به ارتقاي سطح فرهنگ و دانش جامعه .

مشارکت در تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز کشور .

همکاري در زمينه سازي مناسب براي مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلاي آموزش و پژوهش در کشور .

کمک به بالا بردن ظرفيت دانشجويي استان .

استفاده از امکانات و قابليتهاي موجود استان در توسعه آموزش عالي .

فراهم ساختن زمينه هاي جذب و گزينش دانشجوي بومي در شهرهاي محل سکونت يا شهرهاي نزديک .