فرم های پایان نامه و مراحل دفاع

1) فرم  پروپوزال (جدید)

نکته مهم1: برای تصویب موضوع پایان نامه می بایست فرم پروپوزال را به صورت تایپ شده که به تایید استاد راهنما و کمیته پژوهشی و تحصیلات تکمیلی موسسه  رسیده ، به آموزش تحویل دهید.

نکته مهم 2: تمام متن پروپوزال با فونت B Zarتایپ شود.

نکته مهم 3: پروپوزال را در صورتی که تمامی امضاهای آن تکمیل بود، فقط به آموزش موسسه تحویل دهید، در غیر این صورت مسئولیت عدم تحویل به موقع به عهده دانشجو خواهد بود. 

نکته مهم 4: پس از تایید پروپوزال در شورا تحصیلات تکمیلی، باید از سایت ایران داک تاییدیه موضوع پایان نامه دریافت نمایید و پرینت آن را به آموزش تحویل دهید.

2) فرم صدور مجوز دفاع

نکته مهم1: حداقل یک ماه قبل از دفاع دانشجو می بایست فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه را به آموزش تحویل دهد.

نکته مهم 2: در نوشتن عنوان پایان نامه خود در صورتجلسه دفاع نهایت دقت را نمایید که همان عنوان به تصویب رسیده باشد بدون کوچک ترین اختلاف.

3) فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه

نکته مهم1:فرم ارزیابی دفاع در جلسه دفاع تکمیل و به آموزش تحویل داده شود.

 4) فرم تحویل نسخه های پایان نامه

نکته مهم1: فرم تحویل نسخه های پایان نامه (برای تکمیل روند فارغ التحصیلی این فرم باید با امضاهای کامل در پرونده دانشجو موجود باشد).( در صورتیکه هر کدام از بندهای مشخص شده نیار به تحویل نسخه پایان نامه ندارند می بایست امضای مربوطه حتما انجام شود).

نکته مهم2:بعد از دفاع، می بایست پایان نامه و محتوای آن مطابق قوانین ایران داک ثبت شود و تاییدیه آن در زمان تسویه حساب تحویل موسسه گردد

 .نکته مهم3:رنگ جلد پایان نامه برای تمامی رشته ها طوسیمی باشد.