شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی

 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی1395/12/5

شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی1396/01/31

شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی مورخ 1396/2/14

شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی1396/02/21

شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی مورخ 04/03/1396

شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی

"پروژه های کارشناسی ارشد به شرح ذیل به تصویب رسید"

 

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

استاد راهنما

استاد مشاور

مریم محمدی نصب

944121037

دکتر حسینیان

 

مهدی صمدی

942421022

دکتر مهرداد عابدی

 

شایان راعی

944121011

دکتر حسینیان

دکتر محمد باقر منهاج

مهدی کابلی

942421008

دکتر محمد باقر منهاج

دکتر حسینیان

محمد احمدی مقدم

942421002

دکتر محمد باقر منهاج

دکتر حسینیان

رضا پرویزی

9510242010

دکتر حسینیان

مهندس پورکیوانی

مسعود شوری

9510242021

دکتر حسینیان

مهندس پورکیوانی

ایرج جلیلی وش

9510242016

دکتر حسینیان

 

ایسان راد

9512413013

دکترعبدی پور

 

فرناز علیشیری

9512413007

دکترعبدی پور

 

روناک خدادادیان

9512413011

دکترعبدی پور

 

اسماعیل بنی اسدی

9510242004

دکتر حسینیان

مهندس پورکیوانی

ازاده قاسمعلی

944121030

دکتر سید حسین حسینیان

دکتر مهرداد عابدی

صمد کریمی کیوی

942511032

دکترعبدی پور

 

غلامرضا محمد خانی

9510242012

دکتر سید حسین حسینیان

مهندس پورکیوانی

محمد کرمی

9510242009

دکتر سید حسین حسینیان

مهندس پورکیوانی

محمد هادی گلباز

9510242013

دکتر سید حسین حسینیان

مهندس پورکیوانی

عباس بابایی الموتی

9510242019

دکتر حسینیان

مهندس پورکیوانی

احمدرضا جمشیدی

95410242007

دکتر حسینیان

مهندس پورکیوانی

جعفر احمد نژاد

95124121

دکتر مهرداد عابدی

مهندس پورکیوانی

محمد ترکمنی

942421009

دکتر مهرداد عابدی

دکتر حسینیان

امیر حسین اسدی کرد

9510242020

دکتر سید حسین حسینیان

مهندس پورکیوانی

طاهره میرزایی الموتی

9512412002

دکتر سید حسین حسینیان

 

مصطفی قانونی

9512413009

دکترعبدی پور

 

موسی محققی

9512413008

دکترعبدی پور

 

حسین اسفندیاری

9510242005

دکتر حسینیان

مهندس پورکیوانی

سید مرتضی شمس        

95124120001

دکتر مهرداد عابدی       

مهندس پورکیوانی

حبیب الله نیک پی        

942421039

دکتر مهرداد عابدی       

دکتر حسینیان

سید مهدی تراشیون         

9512412003

دکتر سید حسین حسینیان