اساتید

استادان گرامی توجه فرمایند بنا به اصلاح قانون اموزشی زیر حذف سه شانزدهم دانشجو برابر صفر خواهد بود

ماده 17- حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است.

تبصره 1- بسیار مهم: اگر دانشجو در درسی بیش از سه شانزدهم جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند ، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود نمره ان درس صفر و در صورت تشخیص آن  درس حذف میگردد.