اعضای هیئت علمی

 

دکتر محمدباقر منهاج

سرپرست مؤسسه

مرتبه علمی:استاد تمام، دکترای مهندسی برق کنترل

دکتر عباس محمدی

معاونت آموزشی موسسه

مرتبه علمی:استاد تمام، دکترای مهندسی برق  - مخابرات

دکتر سیدحسین حسینیان

معاونت اداری – مالی موسسه

مرتبه علمی:استاد تمام، دکترای مهندسی برق قدرت

دکتر عبدالعلی عبدی پور

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی عضو هیات موسس

مرتبه علمی:استاد تمام، دکترای مهندسی برق الکترونیک

 

دکتر مهرداد عابدی

عضو هیات موسس

مرتبه علمی:استاد تمام، دکترای مهندسی برق - قدرت

دکتر روزبه معینی مازندرانی

عضو هیات موسس

مرتبه علمی:استاد تمام، دکترای مهندسی برق

دکتر حسام الدین صادقی 

عضو هیات موسس

مرتبه علمی:استاد تمام، دکترای مهندسی برق

حجت الاسلام عبدالحق براری

عضو هیئت مؤسس

مسئول نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)