آیین نامه و مقررات آموزشی

چکیده قوانین جدید آموزشی  مورخ 24/12/1393 به شماره 244759/2

طبق ماده 7: دانشجو در هر نیمسال تحصیلیباید حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب نماید. حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6 واحد درسی است.

تبصره 1: اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد دانشجو با تایید گروه آموزشی میتواند در نیمسال تحصیلی بعدی حداکثر تا 24 واحد اخذ نماید.

تبصره 2: چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی حداثر 24 واحد درسی باقی داشته باشد . بشرطی که میانگین کل وی بالای 10 باشد میتواند تا 24 واحد درسی اخذ نماید.

تبصره 3: در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداثر 8 واحد درسی دانش آموخته شود با تایید گروه آموزشی میتواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.

تبصره 4: دانشجو همزمان نمیتواند از مفاد تبصره 2 و 3 این ماده استفاده نماید.

تبصره :در صورتی که واحدهای موثر یک دانشجو بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 12 واحد درسی برسد ( توجه نمایید دانشجو در زمان انتخاب واحد میبایست حداقل 12 واحد اخذ نماید.) در اینصورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی(تعداد نیمسالهای مجاز تحصیل در یک مقطع) وی محسوب میگردد اما در مشروط یا ممتاز شدن وی بی تاثیر است .( به عبارت دیگردر شرایط مذکور اگر معدل نیمسال دانشجو کمتر از 12 مشروط نیست و اگر بالای 17 شد ممتاز نیست)

ماده 8: در نیمسال تحصیلی آخر( تنها 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد.) دانشجو  با تایید گروه آموزشی و در صورت ارایه نشدن و عملی نبودن درس میتواند حداکثر 2 درس معرفی به استاد در آن نیمسال اخذ نماید.

 

ماده 15- بسیار مهم: سنوات تحصیلی یا مدت مجاز تحصیل

مقطع کاردانی پیوسته /ناپیوسته

دو سال

مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی)

دو سال

مقطع کارشناسی پیوسته

چهار سال

 

 

تبصره 1: دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه ، حدکثر یک نیمسال برای دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دو نیسمال تحصیلی برای دوره کارشناسی پیوسته ، مدت تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نگردد از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

 

ماده 17- حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است.

تبصره 1- بسیار مهم: اگر دانشجو در درسی بیش از سه شانزدهم جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند ، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود نمره ان درس صفر و در صورت تشخیص آن  درس حذف میگردد.

تبصره 2: در شرایط خاص ، حذف تمام دروس در یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات  و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

تبصره 3. دانشجو در زمان حذف اضطرای میتواند تنها یک درس نظری به شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده ان کمتر از 12 واحد نشود حذف نماید.

ماده 18- حداقل نمره قبولی در هر درس10 است.

تبصره 1: دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب ننماید چنانچه در نیمسال های بعدی درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند ، نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشجو فقط ثبت  و باقی میماند ، اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد شد.

تبصره 2: گذراندن دروس با استفاده از تبصره 1 ، صرفا برای محاسبه میانگین کل دوره های تحصیلی در هنگام دانش آموختگی میباشد و مشروطی دانشجو در نیمسالهای قبل را خنثی نمیکند.

تبصره 3: تسهیلات این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل حکم تقلب و یا حکم انضباطی ، نمره مردودی دریافت میکنند ، نمیشود.

ماده 19- چنانچه میانگین نمرات  دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی میشود و در نیمسال بعدی حداکثر میتواند تا 14 واحد درسی انتخاب کند.

تبصره : چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و دوره کارشناسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد از تحصیل محروم است.

ماده 20- دانشجو با رعایت سقف سنوات مجاز تحصیل ، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

ماده 29- معدل ملاک برای  دانش آموختگی در دوره های کاردانی و کارشناسی معدل کل 12 در پایان دوره است.

ماده 30- در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل 68 واحد درسی (شامل حداکثر 10 واحد درسی عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی گذرانده باشد و میانگین کل دروس گذرانده شده 12 یا بالاتر باشد  در این صورت میتواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت نماید .

این آیین نامه برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-93 و پس از آن و نیز تمامی دانشجویانیکه  در زمان ابلاغ این آیین نامه ، شاغل به تحصیل هستند به شرطی که خللی در تحصیل ایشان ایجاد نکند( به تشخیص اداره آموزش دانشگاه) لازم الاجرا است و تمام ایین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو و بلااثر اعلام میگردد.