نقشه و موقعیت جغرافیایی

آدرس: استان قزوین شهر محمدیه(زیباشهر) بلواردانشگاه خیابان فرهنگ موسسه آموزش عالی اکباتان کدپستی 3491915879

تلفن 32579096 فکس : 02832579100