امروز 4 فروردین ماه 1397

رشته های تحصیلی

 

کلاس جبرانی استاد 04/03/94 و 18/03/94 و 11/3/1394 به شرح زیر برگزار میگردد:

الکترومغناطیس 8:30 الی 11:30

انتن 11:30 الی 15

زبان تخصصی 15 الی 16:30

خطوط انتقال 16:30 الی 18

 

کلاسهای جبرانی استاد علیپور

 

روز یکشنبه 03/03/94

 

پایگاه داده ها ساعت 8:30 الی 11:30

مهندسی نرم افزار ساعت 11:30 الی 14:30