چارت کلی دروس
 رشته تحصیلی    مقطع تحصیلی   چارت درسی
الکتروتکنیک - برق صنعتی   کاردانی پیوسته    لینک دانلود چارت درسی     
الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی کاردانی پیوسته لینک دانلود چارت درسی
مهندسی تکنولوژی قدرت(ورودی 93 و به بعد) کارشناسی ناپیوسته لینک دانلود چارت درسی
مهندسی تکنولوژی قدرت ورودی 91 و 92 کارشناسی ناپیوسته لینک دانلود چارت درسی
مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناس ناپیوسته لینک دانلود چارت درسی
مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق کارشناس ناپیوسته لینک دانلود چارت درسی
مهندسی تکنولوژی کنترل فرایند کارشناس ناپیوسته لینک دانلود چارت درسی
مهندسی کامپیوتر نرم افزار ورودی( 88 الی 90) کارشناسی پیوسته لینک دانلود چارت درسی
مهندسی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی پیوسته لینک دانلود چارت درسی
مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته لینک دانلود چارت درسی
مهندسی برق مخابرات ورودی 90 الی 92 کارشناسی پیوسته لینک دانلود چارت درسی
مهندسی برق مخابرات ورودی 93 کارشناسی پیوسته لینک دانلود چارت درسی
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی پیوسته لینک دانلود چارت درسی
مهندسی پزشکی 94 کارشناسی پیوسته لینک دانلود  چارت درسی
مهندسی پزشکی95 کارشناسی پیوسته لینک دانلود چارت درسی
برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد لینک دانلود چارت درسی
الکترونیک قدرت - ماشینهای الکتریکی کارشناسی ارشد لینک دانلود چارت درسی
مخابرات سیستم کارشناسی ارشد لینک دانلود چارت درسی
مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد لینک دانلود چارت درسی