رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی موجود در موسسه

 

       دوره کارشناسی ارشد

 • مهندسی برق - قدرت گرایش سیستمهای قدرت
 •  مهندسی برق - مخابرات  گرایش سیستمها   
 • مهندسی برق الکترونیک و قدرت گرایش ماشینهای الکتریکی

 دوره کارشناسی پیوسته       

 •  مهندسی پزشکی - بیوالکتریک 
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 • مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات
 • مهندسی برق - مخابرات  
 •  مهندسی برق 

  دوره کاردانی پیوسته

 •  الکتروتکنیک - برق صنعتی
 •  الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی

 دوره کارشناسی ناپیوسته

 • مهندسی تکنولوژی الکترونیک                                                                          
 •  مهندسی تکنولوژی قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل- ابراز دقیق
 •  مهندسی تکنولوژی مخابرات
 • مهندسي تکنولوژي کنترل