اخبار
زمان انتشار : 1401/11/06
تعداد مشاهدات : 261

تارقابل توجه دانشجویان گرامی:


به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند
امتحانات روز یکشنبه ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ ساعت ۹ که لغو گردیده بود 
روز یکشنبه۹/۱۱/۱۴۰۱ساعت ۹ برگزار می گردد ،
و امتحانات روز دوشنبه ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ساعت ۹ 
روز یکشنبه ۹/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۱ برگزار میگردد.