اخبار
زمان انتشار : 1400/11/27
تعداد مشاهدات : 609

برنامه درسی برخط نیمسال دوم 1401-1400 موسسه آموزش عالی اکباتان


برنامه درسی برخط نیمسال دوم 1401-1400  موسسه آموزش عالی اکباتان
نام درس استاد روز و ساعت تشکیل کلاس لینک کلاس اسکایروم
از ماشين الکتريکي 1 استادايزدي سه شنبه 15:00 - 16:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electric-machine-lab-1
مدارالکتريکي 2 استادايزدي سه شنبه 16:00 - 18:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electrical-circuits-2
الکترونيک 1 استاد باجلان پنج شنبه 13:00 - 16:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electronics-1
از الکترونيک 1 استاد باجلان پنج شنبه 16:00 - 17:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electronics-lab-1
الکترونيک قدرت 1 استاد پور کيواني پنج شنبه 11:30-15:00 https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/power-electronics-1
بازيابي اطلاعات استاد تاروردي فيشاني سه شنبه 13:00 - 16:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/information-recovery
آزمون نرم افزار استاد تاروردي فيشاني سه شنبه 16:00 - 19:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/software-test
محاسبات عددي استاد حاجي بابايي سه شنبه 12:00 - 14:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/numerical-calculations
اصول سيستمهاي راديولوژي و راديوتراپي استاد رحيم نژاد پنج شنبه 16:00 - 18:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/principles-of-radiology-and-medical-imaging-systems
اصول و افزارهاي توانبخشي استاد رحيم نژاد پنج شنبه 13:00 - 16:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/principles-of-rehabilitation-and-equipment
بيوفيزيک استاد رحيم نژاد پنج شنبه 16:00 - 18:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/biophysics
رياضي 2 استاد رحيمي ملايي پنج شنبه 13:00 - 16:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/mathematics-2
معادلات ديفرانسيل استاد رحيمي ملايي پنج شنبه 16:00 - 19:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/differential-equations-m
فيزيک 2 استاد رمضاني انارستاني پنج شنبه 08:30 - 11:30 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/physics-2
از فيزيک 1 استاد رمضاني انارستاني پنج شنبه 11:30 - 12:30 **  
تجزيه و تحليل سيگنالها استاد زارع اينانلو پنج شنبه 08:30 - 11:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/signal-analysis
اندازه گيري الکترونيکي استاد زارع اينانلو پنج شنبه 11:00 - 13:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electrical-measurements
مدار منطقي استاد زارع اينانلو پنج شنبه 17:00 - 20:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/logic-circuit
اصول طراحي کامپايلر استاد ساعتچي سه شنبه 08:30 - 11:30 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/compiler-design-fundamentals
برنامه نويسي کامپيوتر استاد ساعتچي سه شنبه 12:30 - 15:30 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/computer-programming
فيزيولوژي استاد فرساد سه شنبه 08:30 - 11:30 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/physiology
از فيزيولوژي استاد فرساد سه شنبه 11:30 - 12:30 **  
مقدمه اي بر مهندسي پزشکي (بيوالکتريک) استاد فلاح سه شنبه 09:00 - 12:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/introduction-to-biomedical-engineering---original
تجهيزات عمومي بيمارستان دکتر مازیارمولوی چهارشنبه 14:00 - 16:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/general-equipment-of-hospitals-and-medical-clinics
تاريخ تمدن اسلامي استادامیر کلهر چهارشنبه 08:30 - 09:30 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/history-of-islamic-civilization
اخلاق و تربيت اسلامي استادامیر کلهر چهارشنبه 09:30 - 10:30 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/islamic-ethics-and-education
استاتيک و مقاومت استاد مشکين آبادي سه شنبه 08:30 - 11:30 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/static
مباحث ويژه(تخمين حالت شبکه هاي قدرت) استاد پور کيواني پنج شنبه15-18 https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/estimation-of-power-grid-mode
شبکه هاي مخابراتي استاد رجبی جمعه11:30-15:00 https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/telecommunication-networks
پردازش سيگنال ديجيتال پيشرفته استاد رجبی  08:30-11:30جمعه

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/signal-processing

برنامه درسی برخط نیمسال دوم 1401-1400  موسسه آموزش عالی اکباتان
نام درس استاد روز و ساعت تشکیل کلاس لینک کلاس اسکایروم
از ماشين الکتريکي 1 استادايزدي سه شنبه 15:00 - 16:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electric-machine-lab-1
مدارالکتريکي 2 استادايزدي سه شنبه 16:00 - 18:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electrical-circuits-2
الکترونيک 1 استاد باجلان پنج شنبه 13:00 - 16:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electronics-1
از الکترونيک 1 استاد باجلان پنج شنبه 16:00 - 17:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electronics-lab-1
الکترونيک قدرت 1 استاد پور کيواني پنج شنبه 11:30-15:00 https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/power-electronics-1
بازيابي اطلاعات استاد تاروردي فيشاني سه شنبه 13:00 - 16:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/information-recovery
آزمون نرم افزار استاد تاروردي فيشاني سه شنبه 16:00 - 19:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/software-test
محاسبات عددي استاد حاجي بابايي سه شنبه 12:00 - 14:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/numerical-calculations
اصول سيستمهاي راديولوژي و راديوتراپي استاد رحيم نژاد پنج شنبه 16:00 - 18:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/principles-of-radiology-and-medical-imaging-systems
اصول و افزارهاي توانبخشي استاد رحيم نژاد پنج شنبه 13:00 - 16:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/principles-of-rehabilitation-and-equipment
بيوفيزيک استاد رحيم نژاد پنج شنبه 16:00 - 18:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/biophysics
رياضي 2 استاد رحيمي ملايي پنج شنبه 13:00 - 16:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/mathematics-2
معادلات ديفرانسيل استاد رحيمي ملايي پنج شنبه 16:00 - 19:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/differential-equations-m
فيزيک 2 استاد رمضاني انارستاني پنج شنبه 08:30 - 11:30 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/physics-2
از فيزيک 1 استاد رمضاني انارستاني پنج شنبه 11:30 - 12:30 **  
تجزيه و تحليل سيگنالها استاد زارع اينانلو پنج شنبه 08:30 - 11:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/signal-analysis
اندازه گيري الکترونيکي استاد زارع اينانلو پنج شنبه 11:00 - 13:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electrical-measurements
مدار منطقي استاد زارع اينانلو پنج شنبه 17:00 - 20:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/logic-circuit
اصول طراحي کامپايلر استاد ساعتچي سه شنبه 08:30 - 11:30 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/compiler-design-fundamentals
برنامه نويسي کامپيوتر استاد ساعتچي سه شنبه 12:30 - 15:30 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/computer-programming
فيزيولوژي استاد فرساد سه شنبه 08:30 - 11:30 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/physiology
از فيزيولوژي استاد فرساد سه شنبه 11:30 - 12:30 **  
مقدمه اي بر مهندسي پزشکي (بيوالکتريک) استاد فلاح سه شنبه 09:00 - 12:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/introduction-to-biomedical-engineering---original
تجهيزات عمومي بيمارستان دکتر مازیارمولوی چهارشنبه 14:00 - 16:00 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/general-equipment-of-hospitals-and-medical-clinics
تاريخ تمدن اسلامي استادامیر کلهر چهارشنبه 08:30 - 09:30 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/history-of-islamic-civilization
اخلاق و تربيت اسلامي استادامیر کلهر چهارشنبه 09:30 - 10:30 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/islamic-ethics-and-education
استاتيک و مقاومت استاد مشکين آبادي سه شنبه 08:30 - 11:30 ** https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/static
مباحث ويژه(تخمين حالت شبکه هاي قدرت) استاد پور کيواني پنج شنبه15-18 https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/estimation-of-power-grid-mode
شبکه هاي مخابراتي استاد رجبی جمعه11:30-15:00 https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/telecommunication-networks
پردازش سيگنال ديجيتال پيشرفته استاد رجبی  08:30-11:30جمعه https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/signal-processing