امروز 27 اردیبهشت ماه 1401

اخبار
زمان انتشار : 1400/11/06
تعداد مشاهدات : 193

قابل توجه دانشجویان گرامی :


 آخرین مهلت انتخاب واحد تا ساعت16 روز پنج شنبه 7/11/1400می باشد. و بعد از ان انتخاب واحد بسته ودانشجویان باید مرخصی اجباری( با پرداخت شهریه)بگیرند .