امروز 27 اردیبهشت ماه 1401

اخبار
زمان انتشار : 1400/11/04
تعداد مشاهدات : 193

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 1401-1400


زمان انتخاب واحد کلیه دانشجویان از روز یکشنبه 3بهمن ماه الی سه شنبه 5 بهمن ماه 1400 می باشد