اخبار
زمان انتشار : 1400/11/04
تعداد مشاهدات : 549

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 1401-1400


زمان انتخاب واحد کلیه دانشجویان از روز یکشنبه 3بهمن ماه الی سه شنبه 5 بهمن ماه 1400 می باشد