امروز 27 فروردین ماه 1400

اخبار
زمان انتشار : 1399/12/13
تعداد مشاهدات : 106

برنامه برگزاری کلاسهای برخط نیمسال دوم 1400-99 موسسه آموزش عالی اکباتان


نام درس

برنامه زمانی

نام  استاد

لینک ورود به کلاس

ماشينهاي مخصوص

سه شنبه 09:30- 11:00 

مهدی ایزدی

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/special-machines

الکترونيک1

پنج شنبه14:00 - 17:00 

 حیدر باجلان

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electronics-1

قابليتاطمينان در سيستمهاي قدرت

پنج شنبه11:30 - 15:00

 ایرج پورکیوانی

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/reliability-in-power-systems

تئوريجامع ماشينهاي الکتريکي

پنج شنبه15:00 - 18:00

دکترحسینیان

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/comprehensive-theory-of-electric-machines

طراحيالگوريتم ها

سه شنبه14:00 - 16:30 

 راحله خالقي زاده

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/design-of-algorithms

مدارهايمجتمع خطيCMOS

پنج شنبه08:30 - 11:30

خوانساريزاده

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/cmos-linear-integrated-circuits

تئوری وفناوری ساخت افزاره های نیم رسانا

پنج شنبه15:00 - 18:00

خوانساريزاده

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/theory-and-technology-of-semiconductor-devices

معادلاتديفرانسيل

دوشنبه1400 - 17 

مریم رحيميملايي

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/differential-equations

محاسباتعددي

دوشنبه08:30- 10:30 

مریم رحيميملايي

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/numerical-calculations

رياضي 2

دوشنبه 11- 14:00 

مریم رحيميملايي

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/mathematics-2

فيزيک 2

سه شنبه15:00 - 18:00

رضوانرمضاني انارستاني

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/physics-2

اندازهگيري الکترونيکي

دوشنبه09:30 - 11:30

زهرا زارعاينانلو

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electronic-measurement

تجزيه وتحليل سيگنالها

دو شنبه11:30 - 14:00

زهرا زارعاينانلو

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/signal-analysis

سيستمهايکنترل خطي

دو شنبه14:00 - 17:00

زهرا زارعاينانلو

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/linear-control-systems

مهندسينرم افزار2

سه شنبه08:30 - 10:30 

فاطمهسادات ساعتچي

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/software-engineering-2

روشپژوهش وارائه

سه شنبه10:30 - 11:30 

فاطمهسادات ساعتچي

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/research-method-and-presentation

برنامهنويسي کامپيوتر

سه شنبه12:30 - 15:00

فاطمهسادات ساعتچي

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/computer-programming

اصولطراحي پايگاه داده

سه شنبه16:30 - 19:00

فاطمهسادات ساعتچي

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/database-design-principles

طراحيخطوط انتقال انرژي و پروژه

سه شنبه11:00 - 14:00

غلامرضاسرلک

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/design-of-power-transmission-lines-and-projects

مدارالکتريکي2

سه شنبه14:00 - 17:00

غلامرضاسرلک

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/electrical-circuits-2

مقدمه ايبر مهندسي پزشکي (بيوالکتريک)

پنج شنبه08:30 - 11:30 

غزالهصالحي

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/introduction-to-medical-engineering-bioelectrical

بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت

پنج شنبه08:30 - 11:30

دکترمهردادعابدي

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/exploitation-of-power-systems

طراحي هايمجتمع فرکانس راديوRFIC

پنج شنبه15:00 - 11:30

دکترعبدالعلی عبدي پور

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/rfic

فيزيولوژي

سه شنبه08:30 - 11:30

فرزانهفرساد

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/physiology

اصولسيستمهاي راديولوژي و راديوتراپي

سه شنبه08:30 - 11:30 

ندا فلاح

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/principles-of-radiology-and-radiotherapy-systems

تجهيزاتعمومي بيمارستان

سه شنبه11:30 - 15:30

ندا فلاح

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/general-hospital-equipment

بيوفيزيک

سه شنبه17:00 - 19:00 

ندا فلاح

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/biophysics

متوناسلامي

دو شنبه17:00 - 18:00 

امیرکلهر

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/islamic-texts

انديشهاسلامي 2

دو شنبه18:00 - 19:00 

امیرکلهر

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/islamic-thought-2

انقلاباسلامی- انديشه سياسي امام خميني

دو شنبه19:00 - 20:00 

امیرکلهر

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/imam-khomeinis-political-thought

روشتحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي

چهارشنبه14:00 - 16:00 

مازیارمولوي

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/research-methods-and-medical-information-systems

اصول وافزارهاي توانبخشي

چهارشنبه16:00 - 19:00 

مازیارمولوي

https://www.skyroom.online/ch/ekbatan/principles-and-tools-of-rehabilitation