امروز 27 فروردین ماه 1400

اخبار
زمان انتشار : 1399/10/17
تعداد مشاهدات : 1493

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد در مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه 1399


ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد در مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه 1399   

جهت تکمیل پرونده و ثبت نام نهایی از تاریخ۱۷لغایت۲۳دی ماه به آموزش دانشگاه مراجعه نمایید .