امروز 7 اسفند ماه 1398

اخبار
زمان انتشار : 1398/10/19
تعداد مشاهدات : 125

قابل توجه کلیه دانشجویان که تمایل دارند در مدت امتحانات از خوابگاه پسرانه و یا دخترانه استفاده نمایند


قابل توجه کلیه دانشجویان که تمایل دارند در مدت امتحانات از خوابگاه پسرانه و یا دخترانه استفاده نمایند و هزینه تنها همان شب را پرداخت نمایند می توانند جهت هماهنگی با خانم نژاد مراجعه نمایند.