امروز 7 اسفند ماه 1398

اخبار
زمان انتشار : 1398/10/19
تعداد مشاهدات : 76

✅✅✅قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل:


با توجه به شروع امتحانات نیمسال اول 99-98از روز سه شنبه 98/10/17 لغایت 98/11/06دانشجویانیکه فارغ التحصیل شده اند جهت انجام امورفارغ التحصیلی خود بعد ازپایان امتحانات مراجعه نمایند.