امروز 23 مرداد ماه 1399

اخبار
زمان انتشار : 1398/08/01
تعداد مشاهدات : 280

اطلاعیه در خصوص رزرو غذای سلف دانشگاه


دانشجویان گرامی میتواننداز تاریخ 29/07/98 به سامانه آموزشی     حوزه دانشجویی     امور تغذیه جهت رزرو غذا مراجعه نمایند .

 

 

 

                امور دانشجویی  فرهنگی