اخبار
زمان انتشار : 1398/06/24
تعداد مشاهدات : 350

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 99-98


انتخاب واحد از روز سه شنبه 98/6/26الی پنج شنبه 98/6/28 می باشد.

شایان ذکر است دانشجویان محترم موظفند در زمانبندی اعلامی نسبت به انتخاب واحد و نهایی شدن آن اطمینان حاصل نمایند