اخبار
زمان انتشار : 1398/04/16
تعداد مشاهدات : 295

زمان انتخاب واحد ترم تابستان


انتخاب واحد ترم تابستان از مورخه ۹۸/۴/۱8 ِلغایت ۹۸/۴/۲۰  

▶️شروع کلاسها ۹۸/۴/۲۶

⏹پایان کلاسها ۹۸/۵/۳۱


▶️شروع امتحانات ۹۸/۶/۲