اخبار
زمان انتشار : 1398/02/29
تعداد مشاهدات : 132

قابل توجه دانشجویان


امتحان  از ماشین 1 و آز تحلیل سیستمهای قدرت و آز رله حفاظت و آز الکترونیک صنعتی و کارگاه کابل استاد بابک عیوضی در روزپنج شنبه 98/03/09
میباشد .