اخبار
زمان انتشار : 1398/02/29
تعداد مشاهدات : 79

ابل توجه کلیه دانشجویان عزیز:


با توجه به نزدیک شدن به پایان ترم و ایام امتحانات کلیه دانشجویان موظف اند جهت دریافت کارت ورود به جلسه جهت تعیین تکلیف تسویه حساب شهریه نیمسال دوم (98-97) سریعا تا تاریخ 07/03/97 به امور مالی موسسه مراجعه نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم تسویه حساب به عهده دانشجومی باشد.