امروز 1 مرداد ماه 1398

اخبار
زمان انتشار : 1398/01/19
تعداد مشاهدات : 90

قابل توجه دانشجویان :


دانشجویان ذیل تاروز دوشنبه تاریخ 19/01/98 فرصت دارند با مراجعه به سایت rcec.ikiu.ac.ir با استفاده از کد رهگیری درج شده  نسبت به پرداخت الکترونیکی کمسیون موارد خاص (سنوات ترم972و...)اقدام نمایند.