امروز 1 مرداد ماه 1397

اخبار
زمان انتشار : 1396/07/19
تعداد مشاهدات : 258

عدم تشکیل کلاسهای استاد فارسی


کلیه کلاسهای استاد فارسی در روز چهارشنبه مورخ 96/7/26 برگزار نمیگردد.

کنترل صنعتی- ماشین الکتریکی سه فاز- مدارهای الکتریکی 1