امروز 1 مرداد ماه 1397

اخبار
زمان انتشار : 1396/07/06
تعداد مشاهدات : 291

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی93


دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی93 که تاکنون موفق به دفاع از پایان نامه نگردیده اند

حداکثر تا تاریخ96/07/13 فرصت دارند جهت تعیین تکلیف به اساتید راهنمای خود مراجعه نمایند .

درغیراینصورت اخراج می گردند.