اخبار
زمان انتشار : 1396/02/31
تعداد مشاهدات : 3407

دریافت کارت ورود به جلسه


دانشجویان می توانند از تاریخ 96/03/08 نسبت به پرینت  کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم اقدام نمایند.
تذکر مهم:
1.  کارت های پرینت شده قبل از تاریخ مذکور قابل قبول نبوده و درصورت ایجاد مشکل مسئولیت آن بعهده دانشجو می باشد.
2.  کارت ورود به جلسه امتحانات  پایان ترم می بایست قبل از شرو ع امتحانات ممهور به مهر آموزش گردد.
3.  درصورت عدم امکان ورود به سامانه جهت دریافت کارت امتحانات(بدلیل داشتن نواقص پرونده و ...) باید قبل از شروع امتحانات نسبت به رفع آن اقدام نمایید.
4.  از ورود دانشجویانی که کارت ورود به جلسه آنها بدون عکس(آپلود شده در سامانه مروارید) باشد، ممانعت بعمل خواهد آمد.
5.  برای کلیه امتحانات ، به همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامیست . در غیراینصورت از ورود دانشجو ممانعت بعمل خواهد آمد.