امروز 27 فروردین ماه 1400

اخبار
موضوع خبر : ثبت نام دانشجویان جدید الورود سراسری سال 1399
زمان انتشار : 1399/08/05

ثبت نام دانشجویان جدید الورود سراسری سال 1399

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان ورودی جدید
زمان انتشار : 1399/08/05

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید

ادامه مطلب

موضوع خبر : ثبت‌نام دانشجویان ورودی جدید سراسري سال 1399
زمان انتشار : 1399/07/30

ثبت‌نام دانشجویان جدید الورود سراسري سال 1399

ادامه مطلب

موضوع خبر : ثبت‌نام و شركت در پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلي سراسري سال 1399
زمان انتشار : 1399/07/01

ثبت‌نام و شركت در پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلي سراسري سال 1399

ادامه مطلب

موضوع خبر : ثبت‌نام و شركت در پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلي سراسري سال 1399
زمان انتشار : 1399/07/01

ثبت‌نام و شركت در پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلي سراسري سال 1399

ادامه مطلب