اخبار
موضوع خبر : 🔴🔴🔴🔴مواردی که به عنوان تقلب و تخلف آموزشی ⛔️
زمان انتشار : 1398/10/19

🔴🔴🔴🔴مواردی که به عنوان تقلب و تخلف آموزشی ⛔️

ادامه مطلب

موضوع خبر : ✅✅✅قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل:
زمان انتشار : 1398/10/19

✅✅✅قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل:

ادامه مطلب

موضوع خبر : ✅ اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحانات
زمان انتشار : 1398/10/19

✅ اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحانات

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان محترم در کلیه مقاطع:
زمان انتشار : 1398/10/19

قابل توجه دانشجویان محترم در کلیه مقاطع:

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان ورودی ۱۳۹۸
زمان انتشار : 1398/10/19

قابل توجه دانشجویان ورودی ۱۳۹۸

ادامه مطلب