امروز 1 مرداد ماه 1397

اخبار
موضوع خبر : تاریخ انتخاب واحد ترم تابستان
زمان انتشار : 1397/04/26

تاریخ انتخاب واحد ترم تابستان

ادامه مطلب

موضوع خبر : قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:
زمان انتشار : 1397/03/23

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان

ادامه مطلب

موضوع خبر : قوانین انضباطی در ایام امتحانات
زمان انتشار : 1397/03/22

نکات انضباطی قابل توجه دانشجویان در ایام امتحانات

ادامه مطلب

موضوع خبر : قوانین انضباطی در ایام امتحانات
زمان انتشار : 1397/03/22

نکات انضباطی قابل توجه دانشجویان در ایام امتحانات

ادامه مطلب

موضوع خبر : قوانین انضباطی در ایام امتحانات
زمان انتشار : 1397/03/22

نکات انضباطی قابل توجه دانشجویان در ایام امتحانات

ادامه مطلب